Информатор о раду Прекршајног суда представља годишњу публикацију, која садржи релевантне податке о надлежностима, организационој структури и функционисању Прекршајног суда у Новом Пазару, као и податке од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја у складу са Законом о слободном приступу информација од јавног значаја.

За тачност и потпуност података у информатору правилну израду и објављивање информатора и његово редовно ажурирање, одговоран је Председник суда у Новом Пазару , судија Рубина Друштинац.

Информатор ће редовно бити ажуриран уношењем измена и допуна у садржају и подацима које ова публикација пружа.

pdf-icon Информатор о раду  2017

pdf-icon Информатор о раду  2012