Прекршајни суд у Новом Пазару основан је за територију града Новог Пазара , са одељењима суда у Тутину , отпочео са радом 01.01.2010.године у складу са Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава и Закона о уређењу судова („Сл. Гласник Р. Србије“, бр. 116/08) и обавља свој рад у складу са Законом о прекршајима („Сл. Гласник Р.Србије“ бр.101/05, 116/08, 104/09 и 111/09).